Technické požiadavky a požiadavky na stavebnú pripravenosť

1. Pri projektovaní
- Projekt rozvodov VZT potrubí je veľmi vhodné pred montážou odsúhlasiť spoločnosťou DARMA.  
- Dohodnúť a odsúhlasiť so spoločnosťou DARMA všetky prestupy cez podhľad GIF (napr. EPS, SPRINKLERY, núdzové osvetlenie, atď). 

2. Pred montážou VZT podhľadu GIF
-
Je nevyhnutné, aby strop a steny nad podhľadom GIF boli vzduchotesné a mali neprašný, stály povrch (betón, náter).
- Všetky rozvody nad VZT podhľadom (vzduchotechnika, EPS, elektroinštalácia, zdravotechnika, požiarne rozvody, atď) je potrebné
  ukončiť. Prestupy týchto rozvodov cez strop a steny nad podhľadom GIF je nevyhnutné vzduchotesne zaizolovať.
- Obklady stien a omietky stien sa vyžadujú ukončiť min. 80 mm nad spodnou hranou podhľadu GIF.
- Práce, pri ktorých by mohlo dochádzať k znečisteniu, alebo poškodeniu VZT podhľadu GIF majú byť ukončené.
- Priestor montáže musí byť voľný pre prácu s pojazdnými lešeniami.

3. Pri a po montáži VZT podhľadu GIF
- Koncové elementy vzduchotechniky nad podhľadom GIF zareguľovať na max. 3m/s.
- Osvetľovacie kazety – svietidlá pripojiť na elektrické rozvody – realizuje profesia elektro.  
- Osvetľovacie kazety – svietidlá v zóne odvodu napojiť pružnými hadicami na prívod vzduchu – realizuje profesia vzduchotechniky.
- Všetky prestupy cez podhľad GIF uskutočniť odsúhlaseným spôsobom cez pevné časti podhľadu, resp. špeciálne kazetky.
  Dohodnutým spôsobom napojiť podhľad GIF na okolité podhľady.

Tlaková strata podhľadu – prívod aj odvod = cca 50 Pa.

 hotel%20slovan,%20ke,%202


Úvod  |  O firme  | Služby  |  Produkty  |  Predajňa  |  Darma informuje  |  Kontakty